Osuuskuntaan sijoittaminen

Kaikki yrittäminen ja yritys tarvitsee panostusta, ennen kuin siltä voidaan odottaa siltä tulosta. Näen yrityksen, kuin lapsuuteni venepumppuna, ennen kuin sai vettä veneen pilssistä takaisin mereen, piti pumpulle antaa "siemenvettä", minkä jälkeen vesi alkoi solista veneestä mereen.

Tärkein panostus - sijoitus on kaikkien osuuskuntaan alkavien perustajajäsenten inhimillisen pääoman eli tietojen, taitojen ja tarvittavan ajan sijoittaminen yhteiseen yritykseen.

Toinen puoli ensipanostuksesta on osuuskunnan tarvitseman aineellisten resurssien ja puitteiden turvaaminen. Varmaan tärkeimpänä näissä on riittävän kassa, eli raharesurssin turvaaminen. Jossakin tapauksessa on mahdollista hyödyntää yhteiskunnan rahastoja. Tärkeintä mielestäni on jäsenen, mahdollisuuksien mukaan ja järkevässä suhteessa, myös rahallinen - panostus yhteisöön. Osuuskunnan yhdeksi erityspiirteeksi onkin sanottu, että se on yritys jossa omistajuus, osallistuminen yrityksen prosessiin ja asiakkuus yhdistyvät. Tärkeintä onnistuneelle aloitukselle on, että edes yksi henkilö pystyy alusta asti antamaan täyden työpanoksensa osuuskuntaan. Jos sitä ei saada muuten rahoitettua, ennen kuin yrityksen tulorahoitus alkaa, niin muiden jäsenten on se yhdessä turvattava.

Osuuskuntaan sijoittaminen esityksessä yritän ottaa esille ne osuuskuntalain kohdat, missä yhteiskunta säätää osuuskunnan perustajien, jäsenten ja osuuskunnan ulkopuolisten, mahdollisuuksia osallistua osuuskuntaan taloudellisesti. Esityksen tavoitteena on helpottaa taloudellisen osallistumisen hahmottamista tilanteessa, missä harkitaan osuuskunnan valitsemista yritysmuodoksi, rahoituksen hankkimista, tai harkittaessa osuuskunnan sääntöjen uudistamista. Esityksessä ei ole otettu syvällisimmin kantaa erityyppisiin veroseuraaumuksiin, ko."sijoittamisen" kannalta.

Yritystä, kuten tässä tapauksessa osuuskuntaa, voidaan tarkastella oliona jonka ominaisuuksiin kuuluu sisäänhengitys ja uloshengitys. Sisäänhengitystä on rahavirrat yritykseen ja uloshengitys vastaavasti pois yrityksestä. Sisään hengitys elävässä ja hyvin toimivassa itsellisessä yrityksessä tapahtuu tavallisesti normaalin tulorahoituksen kautta, eli tuotteiden ja palveluiden myynnin kautta. Alkuvaiheessa yritykset tarvitsevat sijoitusta, eli tavallaan tekohengitystä, kunnes yritys on valmis itselliseen toimintaan.

Uloshengitystä, eli taloudellisen tuloksen ottamista tulee tarkastella myös. Ensimmäiseksi, yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin on kiteytynyt taloudellista arvoa. Markkinoilla tämä arvo vaihdetaan rahaksi joka siis on tämän sisäänvirtauksen lähde. Toiseksi yrityksen henkilöstö saa toimeentulonsa yrityksen maksamina palkkoina. Palkoihin on tällä hetkellä liitetty myös useita mekanismeja mistä virtaa yhteiskunnallisiin rahastoihin tulosta. Kolmanneksi yritykseen omistajat ja siihen sijoittaneet on mahdollista saada ns. pääomatuloja osuuskunnasta.

Osuuskuntaan sijoittamista ja osuuskunnasta ottamista voidaan tarkastella vähintään kolmesta tärkeästä näkökulmasta. Yksityisen jäsenen näkökulmasta, toiseksi osuuskunnassa olevien muiden jäsenten näkökulmasta ja tietysti osuuskuntayhteisön näkökulmasta. Lähtökohtana on, että osuuskunta yhdistää nämä eri intressit, mutta jossakin tietyssä tilanteessa saattavat intressit erota. Osuuskuntalaki ja osuuskunnan hyvät säännöt ohjaavat jäseniä ja hallintoa ensimmäisenä arkipäivän ratkaisujen etsinnässä ja niiden tekemisessä.

Esitys etenee osuuskuntalain mukaan luku (sivu) kerrallaan. Osoitan keltaisella korostusvärillä niitä luvun pykäliä, jotka ovat mielestäni huomion arvoisia osuuskuntaan sijoittamisen näkökulmasta.

Vastaavasti olen korostanut sinisellä, ne kohdat joissa osuuskuntalaki säätelee osuuskunnasta taloudellisen tuloksen ottamista, eli uloshengitystä, jäsenen eli omistajan, sijoittajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Vihreällä korostusvärillä osoitan niitä kohtia, missä on kysymyksessä taloudellisten arvojen sijoittamisesta, sekä ottamisesta suhteessa osuuskuntaan.

Esitys tuskin on täydellinen luetelma, siksi kiitänkin etukäteen kaikki lukijoita kritiikistä, kommenteista ja mahdollisista parannus- ja korjausehdotuksista.

Osuuskuntaan sijoittaminen

päivitetty 12.9.2007