Taloudellista tulosta osuuskunnasta

Aluksi muutama huomautus. Etenen tässä esityksessä osuuskuntalain (OKL) mukaisessa järjestyksessä. Lähtökohtana on pohtia taloudellisen tuloksen ja hyödyn ottamiseen osuuskunnan avulla. Esityksen tarkoitus on auttaa yritystoiminnan aloittavia heidän harkitessa yritysmuotoaan. Toisaalta esityksestä voi olla hyötyä osuuskunnan kehittäessään ja uudistaessaan toimintojaan sääntömuutoksen avulla. Tässä esityksessä ei oteta kantaa verokysymyksiin, jos lainkohdissa ei niitä erikseen esiinny.

Taloudellisen tuloksen, eli siis voiton ottaminen osuuskunnasta on aina poikennut suhteessa muihin kapitalististen aikakauden yritysmuotoihin. Siinä, missä pörssiyhtiöiden omistajat odottavat ja toivovat rikastumista kasvavilla osinkotuloilla tai osakkeen oikea-aikaisella myynnillä, osuuskunnan omistajat/jäsenet ovat taas odottaneet osuuskuntansa palvelevan heitä ja toimialuettaan halvemmilla hinnoilla ja laadukkaimmalla tuotteilla.

Koska osuuskunnan pääomasta - osuuskunnan ylijäämän eli voiton jakaminen omistajille on ollut toissijaista ja mihin ei ole erityisesti pyritty, on syntynyt erikoinen paradoksi. Osuuskunnat ovat kehittyneet pääomaltaan hyvään kuntoon ja usein pystyvät nykyään halutessaan perustavoitteidensa lisäksi jakamaan myös ylijäämää, eli rahallistakin voittoa ja tulosta.

Osuuskuntien jäsenten tulisikin nyt tiedostaa, että useissa osuuskunnissa ja osuuspankeissa on huomattavia, nimellisarvoaan huomaattavasti suurempia "piileviä" pääoma-arvoja. Vaikka sanotaankin, että osuuskuntaa ei voi vallata kuin pörssiyritystä, niin laajan jäsenistön nukkuessa voidaan useiden vuosien ja vuosikymmenien pääomasäästö tuhota muutamassa vuodessa ja kokouksessa. Varoittavana esimerkkinä voidaan nähdä puhelin- sähkö- ja energiaosuuskuntien (osake)yhtiöittäminen vuosituhannen lopussa. Puhelu- ja energiahinnat ampaisivat silloin rakettina ylös yhtiöittämisen jälkeen, kun osuuskuntien hintapaineita hillitsevä ankkuri oli nostettu ylös. Yritysten, teollisuuden ja eteenkin yksityisten kuluttajien maksaessa.

Uusliberalistisen talouspolitiikan aallossa, on meillekin syntynyt uusi osuuskuntalaki, mikä on nyt tarkastelun kohteena, OKL heijastaa tätä uutta näkökulmaa: osuuskunnat on pyritty laittamaan samalla viivalle, sijoittajan näkökulmasta, kuin osakeyhtiöt ovat.

Osuuskunnat halutessaan ovat nyt lainsäädännön näkökulmasta yhtä mielekkäitä sijoituskohteita, kuin osakeyhtiötkin. Toivoa sopii, että rahoittajat, varsinkin yhteiskunnan rahoitusta ja tehtäviä elinkeinoelämän sektorilla hoitavat virkamiehet luopuisivat vastustamasta osuuskuntien syntymistä, kehittymistä ja kohtelisivat kansalaisia yhdenvertaisesti tässä kysymyksessä. Suomalaisen pääoman virratessa ulkomaille ja ulkomaisen pääoman syödessä suomalaisia osakeyhtiöitä, pitäisi monen tahon harkita uudelleen asennetaan ja suhdettaan osuustoimintaa. Osuustoiminta voi olla yksi puolustuslinjoistamme, halutessamme pitää taloudellisen päätösvallan kansalaisilla ja Suomessa.

Esitys etenee osuuskuntalain mukaan luku (sivu) kerrallaan. Osoitan keltaisella korostusvärillä niitä luvun pykäliä, jotka ovat mielestäni huomion arvoisia osuuskuntaan sijoittamisen näkökulmasta.

Vastaavasti olen korostanut sinisellä, ne kohdat joissa osuuskuntalaki säätelee osuuskunnasta taloudellisen tuloksen ottamista, eli uloshengitystä, jäsenen eli omistajan, sijoittajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Vihreällä korostusvärillä osoitan niitä kohtia, missä on kysymyksessä taloudellisten arvojen sijoittamisesta, sekä ottamisesta suhteessa osuuskuntaan.

Esitys tuskin on täydellinen luetelma, siksi kiitänkin etukäteen kaikki lukijoita kritiikistä, kommenteista ja mahdollisista parannus- ja korjausehdotuksista.

Sivun alkuun: Tulos osuuskunnasta

päivitetty 12.9.2007